Znak sprawy: IZ 271/16/2019                                                                Pruchnik 06-09-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, 4a w związku z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przedłuża termin składania ofert z 13.09.2019 r. do godziny 10.00 na 16.09.2019 r. do godziny 10.00.

 

Zmodyfikowany SIWZ wraz ze zmienionymi załącznikami nr 2 (wzór umowy), nr 8 – kosztorys ofertowy w EXCELU do wyceny stanowią załącznik do niniejszego pisma. Zmieniony załącznik nr 1 dokumentacja techniczna z uwagi na dużą objętość nie będzie załączany do niniejszego pisma. W zmienionym siwz wprowadzono zapis Dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:06.09.2019 11:21
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:06.09.2019 11:28