ZMIANA OGŁOSZENIA Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 540187413-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591360-N-2019
Data: 29-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych”, w tym: • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111681R w miejscowości Pruchnik od km 0+000 do km 0+515,70” • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028” • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111657R na działkach nr ewid. 333/1 i 333/2 w miejscowości Hawłowice od km 0+007 do km 1+404” • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111661R na działce nr ewid. 235 w miejscowości Rozbórz Okrągły i 140/2 w miejscowości Jodłówka od km 0+000 do 1+307” Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. – 4 Arkusze (4 drogi). Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych”, w tym: • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111681R w miejscowości Pruchnik od km 0+000 do km 0+515,70” • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111657R na działkach nr ewid. 333/1 i 333/2 w miejscowości Hawłowice od km 0+007 do km 1+404” • „Przebudowa drogi gminnej Nr 111661R na działce nr ewid. 235 w miejscowości Rozbórz Okrągły i 140/2 w miejscowości Jodłówka od km 0+000 do 1+307” Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. – 3 Arkusze (3 drogi). Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. Dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Przebudowa dróg gminnych może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku nie podpisania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zmawiający unieważni postępowanie.
W ogłoszeniu powinno być: 11. Przebudowa dróg gminnych może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie podpisania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiający unieważni postępowanie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 10:00,

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż