IZ 271/16/2019                                                                      Pruchnik, dnia 16-09-2019 r.

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 591360-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.(ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540187413-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.) pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust.1a UPZP.

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. W w/w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) zapisano w sekcji II punkt 9: „Przebudowa dróg gminnych może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie podpisania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiający unieważni postępowanie”. Do chwili obecnej Gmina Pruchnik nie otrzymała promesy ani nie podpisała umowy z Samorządem Województwa na dofinansowanie.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:16.09.2019 13:53
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:16.09.2019 13:53