Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VIII/38/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U .2013. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 133 080,89zł, w tym:

 • odszkodowanie od PGNiG na roboty naprawcze przy drodze gminnej i odszkodowanie za zniszczony przystanek 17 600,00zł
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 5 000,00zł
 • wpływy z usług i różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami 1 500,00zł
 • opłata grobowa 30 000,00zł
 • wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych 1 000,00zł
 • dotacja celowa na pokrycie części kosztów funduszu sołeckiego 50 980,89zł
 • pomoc finansowa od Gminy Rokietnica na dowóz ich mieszkańców do ŚDS w Pruchniku 12 000,00zł
 • wpływy z opat za ścieki 5 000,00zł
 • pomoc finansowa od Województwa Podkarpackiego w ramach programu Odnowy Wsi na realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy- wykonanie siłowni zewnętrznej 10 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie umowy nr 72/OW-IX.072.6.67.2019/2019, Porozumienia nr tm.0810.15.19, decyzji WP NR MF/FS8.4143.3.114.2019.MF.3170

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 969 876,85zł, w tym:

 • udzielenie pomocy finansowej dla powiatu jarosławskiego 400 000,00zł
 • zakup usług remontowych na drogach gminnych 17 000,00zł
 • kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce 170 000,00zł
 • rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku 50 000,00zł
 • opracowanie dokumentacji na instalacje fotowoltaiczną dla obiektu oświatowego w Rozborzu Długim 9 000,00zł
 • budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Jodłówce 1 000 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie gimnazjów 101 776,00zł
 • zakup paliwa do samochodu dowożącego uczestników do ŚDS 12 000,00zł
 • wykup słupów oświetleniowych 3 200,00zł
 • zakup energii dla oświetlenia ulicznego 111 790,85zł
 • wykonanie siłowni zewnętrznej 10 000,00zł
 • zakup piłko chwytów 79 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 170 000,00zł, w tym:

 • konserwacja zamku w Pruchniku 170 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Udziela się dotacji celowej dla OSP Nr 3 w Pruchniku w kwocie 11 055,24zł,
 z przeznaczeniem na:

 •  zakup wyposażania 1 989,00zł
 •  remont budynku OSP Nr 3 9 066,24zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy na kwotę 1 811 651,42zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 811 651,42zł oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w EFRWP w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 677 851,20zł, w tym:

 • pożyczka planowana do zaciągnięcia w EFRWP 1 000 000,00zł
 • wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 677 851,20zl.

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 316 651,38zł, tj.:

 • pożyczka z EFRWP 1 000 000,00zł,w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00zł
 • wolne środki w kwocie 1 316 651,38zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 811 651,42zł

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00zł, z tego:

 1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
  1 500 000,00zł
 2. Na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w EFRWP w kwocie 1 000 000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłowce”.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 21:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż