Zarządzenie Nr 55/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 8.10.2019

w sprawie: nominowania dyrektora szkoły do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) w związku z § 7 ust. 2 Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik (załącznik do Uchwały Nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25 czerwca 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nominuję do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy Pana mgr. Jerzego Wróbla – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce.

 § 2.

Zlecam pracownikowi Urzędu Miejskiego w Pruchniku – inspektorowi ds. oświaty, przygotowanie opinii w sprawie spełnienia przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 10 i § 11 ust. 2 cytowanego regulaminu.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 8 października 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.10.2019 22:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.12.2019 20:01