IZ 271/19/2019                                                                                                         Pruchnik, dnia 04-11-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 04-11-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 346 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*   
brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

KAPIBARA

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Ul. Floriana 7

44-190 Knurów

574 000,00

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.11.2019 13:18
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.11.2019 13:18