Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020

Dz.U./S S222
18/11/2019
544703-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 6
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544703-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Pruchnik: Usługi związane z odpadami
2019/S 222-544703
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca ..........................
PEŁNĄ TREŚĆ opublikowanego OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU UMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (.PDF)

Uwaga: Dokumentację SIWZ wraz z ID postępowania, kluczem publicznym  można pobrać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku:

 www.pruchnik.bip.info.pl (w zakładce zamówienia publiczne/przetargi/2019rok/SIWZ);

ID postępowania, klucz publiczny można równiez pozyskać ze strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.11.2019 09:10
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.11.2019 09:10