Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr IX/46/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Stwierdza się zakończenie działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku z siedzibą ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik.

§ 2.

Zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W wyniku reformy ustroju szkolnego, zapoczątkowanej 1 września 2017 roku, rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów, ponieważ uległy one likwidacji poprzez wygaszenie. Obowiązkiem organu prowadzącego dotychczasowe gimnazjum jest stwierdzenie w drodze uchwały do 30 listopada 2019 r . zakończenia jego działalności.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2019 22:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż