Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr IX/48/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art. 8 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art.18 ust.1 pkt 5 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), art.1 ust.1 i art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2, art.132 ust.2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku ul. Kościelna 6, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
  2. Uchwała Nr 242/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
  3. Uchwała Nr 287/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.
  4. Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2019 22:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż