Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr X/52/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r..

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż