Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr X/56/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. ( M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1q .

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 4.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż