Podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr X/57/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 738),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pruchnik w następujących wysokościach:

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,81 zł.
  2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 16,60 zł.
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 11,18 zł.
  4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,87 zł
  5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,75 zł
  6. od budowli - 2% ich wartości
  7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni  - 0,77 zł
  8. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,80 zł
  9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,26 zł
  10. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego za każdy 1 m2 powierzchni gruntu - 3,15 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLVI/326/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż