Opłata targowa.

UCHWAŁA Nr X/58/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 w związku z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 poz. 735),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

  1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Pruchnik.
  2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
  3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2.

1. Dzienna stawka opłaty targowej:

   1) na Targowisku stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi:

      a) za sprzedaż z kosza, z ręki - 2 zł
      b) za sprzedaż w stałych stoiskach zadaszonych do 16 m²  - 10 zł
      c) za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stoiskami do 16 m² -10 zł,
          powiększona o 1 zł za każdy dodatkowy 1 m²
      d) za sprzedaż z samochodu - 15 zł.

   2) poza Targowiskiem stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi 100 zł
        za sprzedaż z kosza, z ręki, z samochodu oraz za stanowisko do 20 m² włącznie,
        powiększona o 4 zł za każdy dodatkowy 1 m2.

2. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 3.

  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Inkasentem jest Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa podlega uiszczaniu do rąk inkasenta za otrzymaniem blankietu opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata targowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż