UCHWAŁA Nr X/60/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 51 ust. 4 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które udzielają schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pruchnik.

§ 2.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy społecznej oraz poniższą tabelą:

 

 

Procentowy stosunek dochodu osoby skierowanej do schroniska do kryterium dochodowego
(* dochód i kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Odpłatność osoby skierowanej do schroniska liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

1.

Do 100%

do 30%, jednak nie więcej niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska

2.

powyżej 100% do 150%

do 40%

3.

powyżej 150% do 200%

do 60%

4.

powyżej 200% do 250%

do 80%

5.

powyżej 250%

do 100%

§ 3.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz poniższą tabelą:

 

Procentowy stosunek dochodu osoby skierowanej do schroniska do kryterium dochodowego
( dochód i kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)

Odpłatność osoby skierowanej do schroniska liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

1.

do 100%

do 50%, jednak nie więcej niż 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska

2.

powyżej100% do 150%

do 60%

3.

powyżej 150% do 200%

do 70%

4.

powyżej200% do 250%

do 80%

5.

powyżej 250%

do 100%

§ 4.

  1. Wysokość odpłatności ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w schronisku.
  2. W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5.

Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia – tymczasowego miejsca we wskazanym schronisku dla bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie w drodze decyzji wydanej na podstawie i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


UZASADNIENIE

Udzielanie pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest zadaniem własnym gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019r. poz. 1690), wprowadziła istotne zmiany dotyczące naliczania odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym schroniskach z usługami opiekuńczymi. Do dotychczasowego brzmienia art. 97 ustawy o pomocy społecznej dodano nowy przepis ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.”

Nowelizacja ustawy wprowadza zatem zasadę odpłatności osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w każdym przypadku – nawet gdy dochód osoby bezdomnej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, z zastrzeżeniem maksymalnych/ustawowych progów obciążenia. Decyzję w sprawie przyznania pomocy i ustalenia odpłatności podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej w trybie i na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Uchwała dostosowuje zasady do obowiązujących zapisów ustawy o pomocy społecznej, jak również uwzględnia orzecznictwo sądowo-administracyjne i wytyczne organu nadzoru, poprzez wprowadzenie pojęcia „schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” i zniesienia dotychczasowych zasad zwolnienia z odpłatności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby które mają trudności w spłacie ustalonych należności, mogą w dalszym ciągu skorzystać z możliwości ubiegania się o zastosowanie tzw. ulg w spłacie, na zasadach ogólnych (art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Podjęcie Uchwały skutkuje koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej - Uchwały Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2019 17:36
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:29.11.2019 12:29