Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr X/62/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 t.j. ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Pruchnika, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. jezdni do 50% szerokości oraz zatoki autobusowej – 4,00 zł;
 2. jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł;
 3. chodnika - 3,00 zł;
 4. pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł;
 5. drogi o nawierzchni gruntowej:
  a) do 50% szerokości pasa drogowego - 2,00 zł;
  b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 3,00 zł;
 6. pozostałych elementów pasa drogowego (pobocza, rowu, pasa zieleni) - 2,00 zł/m2;

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg, o których mowa w § 1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat wynoszą 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące stawki roczne za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w poprzek drogi – 20,00 zł;
 2. wzdłuż drogi w jezdni – 10,00 zł;
 3. wzdłuż drogi poza jezdnią – 6,00 zł;
 4. wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem drogą rowerową – 4,00 zł;

2. Za umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości – 70,00 zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości – 100,00 zł

§ 4.

Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:

 1. w poprzek drogi - 15 zł;
 2. wzdłuż drogi:
  a) w jezdni - 6 zł;
  b) poza jezdnią - 2 zł;
 3. Na obiekcie inżynierskim (most) – 15 zł;

§ 5.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0,50 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym:

 1. umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego – 0,50 zł za 1m2;
 2. umieszczonej prostopadle lub ukośnie w stosunku do osi pasa drogowego – 1,00 zł za 1m2;
 3. przenośne, ustawiane w pasie drogowym tzw.: „potykacze” – 0,20 zł na 1m2;

§ 6.

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:

 1. ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 1,00 zł;
 2. stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 0,50 zł;
 3. inne niewymienione w pkt 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności – 0,50 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr 152/XX/2004 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 17 listopada 2004 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uzasadnienie

Projektowane zmiany w Uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wynikają między innymi z konieczności dostosowania stawek opłat do przepisów określonych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej zostały określone stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, które w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a opłata roczna nie może przekroczyć 20 złotych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 18:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż