Znak sprawy: IZ 271/20/2019                                                                                         Pruchnik 22-11-2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Ogłoszenie Sekcja II: Przedmiot Zamówienia pkt 9)

SIWZ Rozdział IV Termin Wykonania Zamówienia pkt 1

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §5 ust 1

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2020r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2020r. i dodanie zapisu „”lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Termin zakończenia do 31.12.2021r.”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie, ponieważ zapisy dopuszczające przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia zostały zawarte odpowiednio w:

Ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja II: Przedmiot Zamówienia pkt 9) zdanie drugie,

SIWZ Rozdział IV Termin Wykonania Zamówienia pkt 2,

Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy (2egz.) §5 ust 2.

 

Pytanie 2

Ogłoszenie Sekcja IV: Zmiana umowy pkt 1.6

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 6 ust 3, §11 ust 1.6. a) i e)

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów i pozostawia je bez zmian.

 

Pytanie 3

SIWZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy - §1 ust 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji g):

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ?

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Prosimy o wskazanie PPE dla których należy zawrzeć umowy dystrybucyjne?

d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Odpowiedź 3

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie 4

SIWZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 4

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wzorów umów. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę. Według Zamawiającego treść i forma załączonego pełnomocnictwa są prawidłowe, co potwierdza fakt, iż załączone pełnomocnictwo nie było kwestionowane przez OSD.

 

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy - §7 ust 2g)

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Informujemy, że w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 5

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzory umów - §1 ust 10.

 

Pytanie 6

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.7 pierwsze zdanie

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 7

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.7 drugie zdanie

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 8

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 8

Tak.

 

Pytanie 9

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.10

Zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany, zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z treścią art.488 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.): „§ 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.  § 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego”.

Pytanie 10

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7  ust. 2b)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

 

Pytanie 11

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7  ust. 2c)

Informujemy, że do obowiązków Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania."

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 12

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §8  ust. 1

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców''

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 13

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §10

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 13

Wprowadzanie kar wynika z uprawień Zamawiającego, który działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostek organizacyjnych, ale przede wszystkim całej wspólnoty samorządowej. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy a tym samym zabezpieczyć interes Gminy Pruchnik. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są rażąco wysokie i nie będą mieć negatywnego wpływu na wycenę przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 14

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §10 ust1 d), f)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź 14

Odpowiedź jak do pytania nr 13. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

 

Pytanie 15

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §1 ust 14

 Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 34 ust. 5  ustawy PZP stanowi, iż „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa (w tym oferta u kosztorys ofertowy) zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji.

Odpowiedź 15

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, który stanowi, iż „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Zamawiający określił największy możliwy zakres tego zamówienia w załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowe informacje o punktach poboru energii EXCEL (4 arkusze: 7a, 7b, 7c, 7d)  jest to wartość podlegająca prawu opcji. Zaś w § 1 ust. 14 wzorów umów stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ – Zamawiający zastrzegł prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 20% zamówienia podstawowego. W przypadku prawa opcji wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż do wielkości zamówienia podstawowego, jeżeli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy. Rzeczywiste skorzystanie z prawa opcji jest uzależnione od woli Zamawiającego. Zamawiający przewidział możliwość zastosowania prawa opcji co nie oznacza, że z niej skorzysta.

 

Pytanie 16

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §11 ust 1.6 d)

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź 16

Zamawiający wykreśla zapis poprzez przekreślenie zapisu – zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6 do SIWZ) w załączeniu do odpowiedzi.

 

Pytanie 17

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §14 ust 2

Zmiana grup taryfowych dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do umowy sprzedaży i dokonuje stosownych zmian w systemie.  W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego dokonywania zmian grup taryfowych dla poszczególnych PPE w imieniu Zamawiającego.

Odpowiedź 17

W żadnym z ustępów paragrafu 14 wzorów umów (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie obliguje Wykonawcę do czynności, które leżą po stronie Zamawiającego i OSD. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby usunięcia zapisu §14 ust 2.

 

Pytanie 18

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź 18

Układy pomiarowo –rozliczeniowe w grupach taryfowych wskazanych przez Zamawiającego są dostosowane do zasady TPA.

 

Pytanie 19

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

 

Pytanie 20

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Pytanie 21

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź 21

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ponadto, informujemy, iż w przypadku podania w czasie procesu zmiany sprzedawcy błędnych danych, Wykonawca ma 5 dni roboczych na ewentualne poprawienie danych u OSD. W przypadku informacji od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, a Zamawiający przekaże dane zaktualizowane.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki:: Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ - (2szt.)

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:22.11.2019 11:35
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:22.11.2019 11:43