IZ 271/20/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 27-11-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 26-11-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 100 000,00 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

ELEKTRA S.A.

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

1 217 478,34

01.01.2020 –31.12.2021

Zgodnie z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:27.11.2019 09:04
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:27.11.2019 09:04