Zarządzenie Nr 48/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.08.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 180 242,50 zł, w tym:
 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 176 442,50zł,z przeznaczeniem na:
  a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 20 516,00zł
  b) realizacja programu dobry start 154 350,00zł
  c) finansowanie ośrodków wsparcia 1 576,50zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3 800,00zł, w kwocie 3 800,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7 100,00zł, w tym:

 • wypłaty zasiłków okresowych 7 100,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji KBR Nr DPR 801-1/2019, WP NR F-VI.3111.118.2019, F-VI.3111.1.114.2019, F-VI.3111.2.109.2019F-VI.3111.1.120.2019

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 180 242,50zł, w tym:

 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 20 516,00zł
 • realizacja programu dobry start 154 350,00zł
 • finansowanie ośrodków wsparcia 1 576,50zł
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 3 800,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 100,00 zł, w tym:

 • wypłata zasiłków okresowych 7 100,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 1 300,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gimnazjum Publicznym w Pruchniku na kwotę 82 271,85 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.08.2019 18:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.11.2019 19:00