IZ 271/23/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 29-11-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 29-11-2019 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 569 728,00  zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Wysokość kary umownej

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.

ul. Przemyska 15

37-500 Jarosław

1 723 788,00 zł

1 000,00 zł

od 01-01-2020
do 31-12-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust. 5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:29.11.2019 13:37
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:29.11.2019 13:37