Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.02.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 177 100,00zł, w tym;
 • dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej kwocie 9 700,00zł, z przeznaczeniem na;
  a) urzędy wojewódzkie (zadania w zakresie adm. rządowej 1 100,00zł
  b) specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 100,00zł
  c) wspieranie rodziny 3 500,00zł
  d) składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00zł
 • dotacje celowe ma dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 166 300,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 16 300,00zł
  b) pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 1 100,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 579 700,00zł, w tym;

 • dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 570 200,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) wypłatę świadczeń wychowawczych 214 500,00zł
  b) wypłatę świadczeń rodzinnych… 355 700,00zł
 • dotacje celowe za dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 9 500,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 600,00zł
  b) zasiłki stałe 7 900,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3120.1.2019 z dnia 2019.02.20.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy 177 100,00zł, w tym;

a) urzędy wojewódzkie (zadania w zakresie adm. rządowej 1 100,00zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 100,00zł
c) wspieranie rodziny 3 500,00zł
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00zł
e) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 16 300,00zł
f) pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00zł
g) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 1 100,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 579 700,00zł, w tym:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych 214 500,00zł
b) wypłatę świadczeń rodzinnych… 355 700,00zł
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 600,00zł
d) zasiłki stałe 7 900,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 15 515,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w Urzędzie Miejskim w Pruchniku na kwotę3 360,97zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.02.2019 23:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż