Znak sprawy: IZ 271/24/2019                                                                Pruchnik 04-12-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

 

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 6 ust 3, §11 ust 1.6. a) i e)

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów i pozostawia je bez zmian.

 

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy - §1 ust 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ?

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Prosimy o wskazanie PPE dla których należy zawrzeć umowy dystrybucyjne?

Odpowiedź 2

Zamawiający posiada umowy kompleksowe i rozdzielone. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Aktualnie Zamawiający nie posiada PPE, dla których należy zawrzeć umowy dystrybucyjne.

 

Pytanie 3

SIWZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź 3

Rozdział III w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 9

 

Pytanie 4

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy - §7 ust 2g)

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? Informujemy, że w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony?  Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 4

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzory umów - §1 ust 10.

 

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.7 pierwsze zdanie

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 6

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.7 drugie zdanie

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 7

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Rozdział III w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 23

 

Pytanie 8

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust.10

Zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 9

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7  ust. 2b)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.  

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

 

Pytanie 10

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7  ust. 2c)

Informujemy, że do obowiązków Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania."

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 11

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §8  ust. 1

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców''

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 12

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §10

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 12

Rozdział III w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 24.

 

 

Pytanie 13

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §10 ust1 d), f)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź 13

Odpowiedź jak do pytania nr 12. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

 

Pytanie 14

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §1 ust 14

 Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 34 ust. 5  ustawy PZP stanowi, iż „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa (w tym oferta u kosztorys ofertowy) zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji.

Odpowiedź 14

Rozdział III w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 11 z przypisem nr 1.

 

 

Pytanie 15

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy §14 ust 2

Zmiana grup taryfowych dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do umowy sprzedaży i dokonuje stosownych zmian w systemie. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego dokonywania zmian grup taryfowych dla poszczególnych PPE w imieniu Zamawiającego.

Odpowiedź 15

W żadnym z ustępów paragrafu 14 wzorów umów (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie obliguje Wykonawcę do czynności, które leżą po stronie Zamawiającego i OSD. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby usunięcia zapisu §14 ust 2.

 

Pytanie 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 16

Rozdział XVI w SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 2.

 

Pytanie 17

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?.

Odpowiedź 17

Rozdział XII w SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny pkt 3.

 

Pytanie 18

Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź 18

Rozdział XII w SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny pkt 4.

 

Pytanie 19

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź 19

Rozdział III w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 22.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia jeśli dotyczy. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.12.2019 19:17
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.12.2019 19:17