IZ 271/24/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 10-12-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 10-12-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 672 982,20 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

PGE Obrót SA.,

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

586 606,46

01.03.2020 –28.02.2021

Zgodnie z zapisami projektu umowy

2

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

665 420,48

01.03.2020 –28.02.2021

Zgodnie z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.12.2019 11:28
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:10.12.2019 11:28