Ogłoszenie nr 635358-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.
 

Gmina Pruchnik: Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I” może otrzymać dofinansowanie ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP 2014-2020. W/w projekt (nr RPPK.04.01.00-18-0024/19) został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 92/2207/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29-10-2019 r.. W przypadku nie podpisania umowy na dofinansowanie niniejszego przedmiotu zamówienia, Zmawiający unieważni postępowanie.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie.......................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (.PDF)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.12.2019 19:37
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.12.2019 19:37