IZ 271/24/2019                                                                                     Pruchnik 18-12-2019 r.

 

INFORMACJA

o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PGE Obrót SA., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót SA Oddział  z siedziba w Zamościu, Ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 24-12-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

1

PGE Obrót SA.,

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

PGE Obrót SA Oddział  z siedziba w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

586 606,46

         586 606,46

 P1= ----------------- *100= 100

          586 606,46

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

2

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce -

665 420,48

         586 606,46

 P1= ----------------- *100= 88,16

          665 420,48

88,16

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.12.2019 15:56
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.12.2019 15:56