Uchylenie uchwały nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XI/64/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchyla się Uchwałę nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż