UCHWAŁA Nr XI/65/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 61 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  1. za I kwartał ˗ do 30 stycznia danego roku
  2. za II kwartał ˗ do 10 kwietnia danego roku
  3. za III kwartał ˗ do 10 lipca danego roku
  4. za IV kwartał ˗ do 10 października danego roku.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Pruchnik lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20.07.2016 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 08:30