UCHWAŁA Nr XI/66/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

  1. Ustala się stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 66,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

  1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2 zł kwoty miesięcznej opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 08:45