UCHWAŁA Nr XI/67/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art.6n, 6m ust.1a i ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1 - osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w ust.1:
  1. do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w szczególności zmiana ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.
 4. Przy składaniu przedmiotowej deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględnić stawkę opłaty i zwolnienia wynikające z odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 2.

 1. Deklaracja, o której mowa w §1 ust. 2 może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych XML.
 2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu, formularza elektronicznego udostępniony jest na platformie usług administracji publicznej (ePUAP) Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
 3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP).

§ 3. 

 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1. oświadczenie o pobraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania,
  2. oświadczenie o przybywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca,
  3. oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania,
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 są wymagane wówczas, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od liczby osób zameldowanych z danych zawartych w rejestrze mieszkańców.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 09:04
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 09:04