UCHWAŁA Nr XI/68/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

W uchwale Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych paragraf 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, będący uczniem szkoły ponadpodstawowej i wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, biorący udział w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
   a) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski lub
   b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
   c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
   d) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych,
       w których brali udział zawodnicy z co najmniej 3 krajów.”.

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 09:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 09:15