UCHWAŁA Nr XI/70/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształcić Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-IV z oddziałem przedszkolnym, w Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym, w taki sposób, że:
  1. z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-IV z oddziałem przedszkolnym;
  2. z dniem 1 września 2020 r. w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej tworzy się Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku;
  3. przekształca z dniem 1 września 2020 r. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez utworzenie podległej jej Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (utworzonej na bazie zlikwidowanej szkoły).
 2. Obwód szkolny dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
 3. Zapewni się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie dowozu.

§ 2.

 1. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pruchnika do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
 2. O zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świebodnej w filię, poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Świebodnej i przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, poprzez utworzenie szkoły filialnej zawiadamia się w szczególności:
  1. rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świebodnej i Oddziału Przedszkolnego oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku,
  2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie wraz z wystąpieniem o wydanie opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia szkoły.

 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 09:46
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 09:46