UCHWAŁA Nr XI/74/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

W Załączniku do uchwały nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:

  1. wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
  2. zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,
  3. poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,
  4. utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”.

§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 10:18
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2019 21:27