UCHWAŁA Nr XII/79/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 finansowane są z budżetu Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr/IV/16/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.12.2019 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2019 21:58