Ogłoszenie nr 500242-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.
 

Gmina Pruchnik: Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie..........................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ DO POBRANIA (.PDF)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:03.01.2020 09:24
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:03.01.2020 09:24