Zarządzenie Nr 63/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.11.2019

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Justyny Szczepanik – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Bartosz Szymański - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO w Rzeszowie;
  • Barbara Mroczka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim;
  • Małgorzata Głogowska-Jucha - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego;
  • Agata Kolasa-Skiba - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2.

Tryb i zasady pracy komisji egzaminacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

§ 3.

Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 9 –tej w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.11.2019 18:23
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.11.2019 18:23