Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

Ogłoszenie nr 501636-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

Gmina Pruchnik: Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie.....................................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2020 16:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż