UCHWAŁA Nr 37/VI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie :
udzielenia Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2006 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Pruchnik z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2006 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Udziela się Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2006 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.05.2007 08:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak