UCHWAŁA Nr 38/VI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

            Działając na podstawie art. 167 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust 1 art. 10 ust 1 i 2, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania pomocy finansowej określi stosowne porozumienie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w_Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.05.2007 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak