IZ 271/3/2020                                                                                      Pruchnik 20-01-2020 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i unieważnieniu postępowania w części II

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

zostało rozstrzygnięte

Cz. I- Kruszywa drogowe i budowlane

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-01-2020 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena60%

P2 – termin dostawy 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

199 444,50

         199 444,50

 P1= ----------------- *60= 60

          199 444,50

P2=do 24 godz. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena60%

P2 – termin dostawy 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Transportowe Dariusz Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

 

247 291,50

         199 444,50

 P1= ----------------- *60= 48,39

          247 291,50

P2=do 24 godz. = 40 pkt

88,39

3

ART-WIK Sp. z o.o.

Al. Kopisto 8b/229

35-315 Rzeszów

297 475,50

         199 444,50

 P1= ----------------- *60= 40,23

          297 475,50

P2=do 24 godz. = 40 pkt

80,23

4

F.H.U. Kamko Kamil Gil

Hucisko 76

36-003 Przewrotne

293 017,37

         199 444,50

 P1= ----------------- *60= 40,84

          293 017,37

P2=do 24 godz. = 40 pkt

80,84

5

BETONBUD Sp. z o.o.

Ul. Poniatowskiego 49

37-500 Jarosław

207 378,00

         199 444,50

 P1= ----------------- *60= 57,70

          207 378,00

P2= 24 godz. = 40 pkt

97,70

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Cz. II – Beton

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 501636-N-2020 z dnia 09-01-2020 r. pod nazwą Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku” w cz. II- BETON ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:20.01.2020 12:57
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:20.01.2020 12:57