Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku, będącego jednostką budżetową gminy

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
 4. umiejętność zarządzania zespołem,
 5. umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy,
 6. znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym oczyszczaniu ścieków, kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy oraz ustawy o finansach publicznych.
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. biegła obsługa komputera (aplikacji MS OFFICE, poczta elektroniczna, internet),
 9. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282),
 10. pełna zdolność do czynności prawnych,
 11. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 13. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi np. GPS, niwelator,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Odporność na stres,
 4. łatwość podejmowania decyzji,
 5. umiejętność negocjowania,
 6. dokładność i terminowość.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Kierowanie działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawności i skuteczności funkcjonowania Zakładu w celu realizacji zadań,
 3. Sprawowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników,
 4. Przydzielenie podległym pracownikom Zakładu zadań i wytycznych niezbędnych do prowadzenia działalności, w tym opracowanie zakresów czynności,
 5. Kształtowanie wśród personelu właściwego stosunku do powierzonych zadań, kultury pracy, zasad gospodarności i rzetelności pracy ,
 6. Odpowiedzialność za sprawy dyscypliny pracy pracowników Zakładu,
 7. Przyjmowanie interwencji i skarg petentów, ich analiza i terminowe ich rozpatrywanie;
 8. Dbałość o realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
 9. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej,
 10. Składanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
 11. Egzekwowanie od pracowników przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP, tajemnicy służbowej i przepisów dot. ochrony danych osobowych,
 12. Nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw,
 13. Koordynowanie całości prac związanych ze sprawnością funkcjonowania sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
 14. udział w kontrolach prowadzonych przez WIOŚ, SANEPID i inne służby dotyczące funkcjonowania wodociągu gminnego, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
 15. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją inwestycji – modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz wykonywanych przyłączy,
 16. przedstawianie zmian dotyczących wysokości stawek za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 17. ustalanie warunków przyłączenia dla osób i podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 18. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania Zakładu,
 19. Sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie faktur za usługi dotyczące zadań Zakładu,
 20. przygotowanie projektów umów w zakresie remontów, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotowanie projektów aneksów do zawartych umów, protokołów i uzgodnień,

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony – max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3.  Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. Praca biurowa i w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl)
w terminie do dnia 4 lutego 2020 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.

Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi mniej niż 7,5%.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.01.2020 17:26
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.01.2020 17:26