UCHWAŁA Nr 39/VI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2007rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 39/VI/07

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

-

4260

Zakup energii

1.000

-

750

Administracja publiczna

-

29.683

75023

Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)

-

29.683

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

20.683

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

9.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

10.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

10.000

4260

Zakup energii

-

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5.000

926

Kultura fizyczna i sport

20.000

-

92601

Obiekty sportowe

20.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

-

Razem:

30.000

39.683

Powrót