Ogłoszenie nr 510017461-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
Gmina Pruchnik: Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501636-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ 271/3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku”. 2.Zakres zamówienia, obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu w podziale na 2 części: część I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE, część II - BETON. Szczegółowy zakres dostaw określono w kosztorysie ofertowym (EXCEL do wyceny) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Warunki, kryteria oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 8 do SIWZ (w podziale na 2 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wielkość samochodu dostarczającego dany materiał (beton czy kruszywo) będzie każdorazowo dostosowywana do istniejących parametrów drogi – możliwości dojazdu. Materiał należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Ponadto ok. 80% dostawy betonu ma się odbywać gruszkami o pojemności od 6 m3 do 7m3. Dostarczone kruszywo drogowe należy rozciągnąć-rozsypać- wbudować na całej długości wskazanego odcinka lub rozładować punktowo – we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Nie dopuszcza się dostaw materiałów z recyklingu. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych (za wyjątkiem piasku na podsypkę) i elementów metalowych. Wykonawca dostarczy kruszywo własnym transportem w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki z którą potencjalny Wykonawca winien się zapoznać.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2
 
Dodatkowe kody CPV: 14210000-6, 44114000-2, 60100000-9, 60180000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170850.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej
Email wykonawcy: transbud.potoczny@wp.pl
Adres pocztowy: Pruchnik ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik
Kod pocztowy: 37-560
Miejscowość: Pruchnik
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199444.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199444.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297475.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: BETON
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:29.01.2020 17:00
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:29.01.2020 17:00