IZ 271/2/2020                                                                                                                                                   Pruchnik 31-01-2020 r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 06-02-2020 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

498 150,00

         498 150,00

 P1= ----------------- *60= 60

          498 150,00

P2= 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

INGBERG Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

598 988,89

         498 150,00

 P1= ----------------- *60= 49,90

          598 988,89

P2= 5 lat = 40 pkt

89,90

2

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

1 237 151,99

         498 150,00

 P1= ----------------- *60= 24,16

          1 237 151,99

P2= 5 lat = 40 pkt

64,16

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:31.01.2020 08:47
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:31.01.2020 08:47