Ogłoszenie nr 510018606-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.
Gmina Pruchnik: Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I” może otrzymać dofinansowanie ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP 2014-2020. W/w projekt (nr RPPK.04.01.00-18-0024/19) został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 92/2207/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29-10-2019 r.. W przypadku nie podpisania umowy na dofinansowanie niniejszego przedmiotu zamówienia, Zmawiający unieważni postępowanie.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635358-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540275980-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ 271/25/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do siwz. 3.W przypadku, gdy w SIWZ opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy fabrycznie nowego, nie używanego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I. Ze względu na charakter zamówienia – DOSTAWY art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp nie ma zastosowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
 
Dodatkowe kody CPV: 35110000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:31.01.2020 10:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak