Znak sprawy: IZ 271/25/2019                                                                Pruchnik 17-12-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

  1. W rozdziale XII SIWZ ust. 3 pkt 8 litera a zmienia się wiersz:

 

Z: nie otwierać przed 19-12-2018 r. do godz. 10:05

 

NA: nie otwierać przed 20-12-2019 r. do godz. 10:05

 

  1. W rozdziale XIV SIWZ ust. 1 i 3 zmienia się:

 

Z: 1.Termin składania ofert upływa w dniu: 19-12-2019 r. o godz. 10:00

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19-12-2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

 

NA:

1.Termin składania ofert upływa w dniu: 20-12-2019 r. o godz. 10:00

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20-12-2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

  1. Modyfikuje się ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ: Zmodyfikowany w/w dokument w załączeniu.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:17.12.2019 19:17
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:17.12.2019 19:17