Zarządzenie Nr 5/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.02.2020

w sprawie: powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji działającej w celu rozpatrzenia wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik zarządzam, co następuje:

§ 1.

Do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 r., powołuję Komisję w składzie:

 1. Pan Robert Grządziel – przewodniczący
 2. Pan Piotr Dragan – członek
 3. Pani Marzena Flak – członek

§ 2.

Ustala się następujące zasady działania komisji:

 1. Komisja działa jako zespół doradczy i przedstawia Burmistrzowi swoją opinię, dotyczącą złożonych wniosków w postępowaniu o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektów.
 2. Komisja rozpatruje wnioski w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wniosków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału wnioskodawców.
 4. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.
 5. Do zadań Komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.
 6. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 7. Członkowie Komisji sprawdzają wnioski pod względem formalnym poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
 8. Komisja informuje Burmistrza o brakach formalnych, stwierdzonych podczas oceny formalnej złożonych wniosków.
 9. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.
 10. Oceny merytorycznej wniosków Komisja dokonuje na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
 11. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.
 12. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół wraz z dokumentacją naboru wniosków Burmistrzowi, który dokonuje wyboru wniosków oraz decyduje o wysokości dotacji dla wnioskodawców.

§ 3.

Ostateczne wyniki naboru wniosków ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz informuje się wnioskodawców o wybranym projekcie i wysokości przyznanej dotacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.02.2020 20:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.02.2020 20:28