remont drogi transportu rolnegow Pruchniku nr1810

GK3410/14/2007

                                                                                                               Pruchnik   06-06-200705

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia:

    Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)   Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych    warunków zamówienia; www. Pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

    Przedmiotem zamówienia jest :

 wykonanie remont drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810,

Gmina Pruchnik w tym”

 1/ robót przygotowawczych      km 0,9                                                                       

 2/ robót  ziemny( nasyp, zagęszczenie, plantowanie, przemieszczanie) kpl 1      

 3/ przepustów rurowych       szt 2                                                                             

 4/podbudowa dolna z kruszywa    870m2   

                                                           

Wg. Przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi

załączniki do SIWZ.

  Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu   

zamówienia- w przypadku niewykorzystania ilości  materiałów wskazanych w pkt. 4) 1

 Zamawiający będzie miał prawo do  rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i   odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Główny przedmiot

45233226-9

45233142-6

 Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa

                           w art. 67 ust 1 pkt. 6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ; od podpisania umowy    sukcesywnie do

                   27-07-2007.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      - Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 i 2 oraz nie podleganiu wykluczeniu

      z      postępowania na podst. art. 24 upzp  oraz  złożenie dokumentów wymienionych  w pkt VI siwz,

     

    

 Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

  wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 2007-06-14 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 2007-06-14 do godz. 10:05

                        

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

jt Gminy Pruchnik

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:remont drogi transportu rolnegow Pruchniku nr1810
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2007 16:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż