Zarządzenie Nr 70/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.12.2019

w sprawie: organizacji oraz określenia procedur dotyczących wydatkowania środków publicznych przez Gminę Pruchnik i jej jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), w związku z art. 44 i 68 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołać Komisję stałą ds. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz Zespół Nadzoru, o których mowa w art. 19-21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) w składzie określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Ze składu stałego Komisji oraz Zespołu Nadzoru do przygotowania, przeprowadzenia i kontroli realizacji dla poszczególnych postępowań powoływane będą decyzją przewodniczącego lub jego zastępcy tymczasowe Komisje i Zespoły Nadzoru w składzie co najmniej 3 osobowym.
 3. Komisja przetargowa oraz Zespół Nadzoru ds. zamówień publicznych będzie działać w oparciu o „Regulamin działania Komisji Przetargowej i Zespołu Nadzoru” stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

 1. Zasady, procedury postępowań o zamówienie publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik, obieg dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi oraz wykaz stanowisk odpowiedzialnych za sprawy z zakresu zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 2. W zamówieniach:
  a) których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro stosować należy zapisy „Regulaminu zamówień o wartości do 30 000 Euro” stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia,
  b) prowadzonych w oparciu o Dialog Techniczny stosować należy zapisy „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia.
  c) na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy PZP stosować należy zapisy „Regulaminu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi” stanowiące załącznik nr 7 do Zarządzenia.
 3. Ustalenia wartości zamówienia oraz wskazanie sposobu postępowania dokonuje:
  a) w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pracownik ds. zamówień publicznych i/ lub kierownicy referatów i/lub inne osoby do tego wskazane i/lub upoważnione,
  b) w jednostkach organizacyjnych, budżetowych itp. Gminy – kierownicy lub dyrektorzy lub inne osoby do tego wskazane i/lub upoważnione.
 4. Na poszczególnych stanowiskach pracy należy prowadzić rejestr zamówień publicznych do 30 000 EURO według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, o którym mowa w §2 ust. 2a zarządzenia.
 5. Wyłączenia wydatków z rejestru:
  a) zamówienia udzielone na podstawie ustawy PZP np. w trybie przetargu nieograniczonego;
  b) sprawy prowadzone na podstawie innych ustaw (np. gospodarka nieruchomościami; fundusz płac itp).

§ 3.

 1. Każda jednostka organizacyjna, budżetowa itp. Gminy Pruchnik zobowiązana jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji udzielonych zamówień w roku kalendarzowym i przesłania do Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zapisami ustawy PZP.
 2. Za spełnienie warunków zawartych w §3 odpowiedzialny jest kierownik i/lub dyrektor jednostki organizacyjnej, budżetowej itp. Gminy.

§ 4.

 1. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej w formie wskazanej w załączniku nr 6 do Zarządzenia.
 2. Za sporządzenie całości planu i opublikowanie na stronie internetowej odpowiedzialny jest pracownik ds. zamówień publicznych lub inna osoba wskazana i/lub upoważniona.
 3. Za weryfikację planu postępowań sporządzonego dla roku budżetowego odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy.

§ 5.

 1. W przypadku postępowań powyżej kwoty 30 000,00 EURO pracownicy merytoryczni z poszczególnych referatów/i/lub wydziałów/i/lub samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Pruchniku przekazują opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki dla planowanego postępowania na stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Dla postępowań, których wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro i/lub na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy PZP wyliczonej zgodnie i w oparciu o zapisy art. 32-35 ustawy PZP, termin przekazania wymaganych warunków ulega skróceniu do 7 dni przed ogłoszeniem zapytania ofertowego/rozeznania cenowego/rozeznania rynku.
 3. Pracownicy merytoryczni, o których mowa w ust. 1 mogą samodzielnie przeprowadzić postępowanie wymienione w ust. 2 zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Ustalenie wartości zamówienia oraz uzgodnienie sposobu postępowań w sprawie zamówień uzgadnia się ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych oraz przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.

§ 6.

Niniejsze zarządzenie oraz załączniki w formie elektronicznej znajdują się na stronie bip www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce Prawo lokalne – Zarządzenia Burmistrza.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 17-04-2019 r. w sprawie organizacji oraz określenia procedur dotyczących wydatkowania środków publicznych przez Gminę Pruchnik i jej jednostki organizacyjne.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.12.2019 16:33
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.02.2020 16:56