Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i dróg.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
ds. transportu i dróg

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: średnie techniczne,
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy,
 3. umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy,
 4. znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej
 5. i samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. biegła obsługa komputera (aplikacji MS OFFICE, poczta elektroniczna, internet),
 8. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282),
 9. pełna zdolność do czynności prawnych,
 10. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 12. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Doświadczenie w wykonawstwie w branży budowlanej lub drogowej lub praca w organach administracji publicznej,
 3. umiejętność kosztorysowania robót,
 4. Umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi np. GPS, niwelator itp.,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Odporność na stres,
 7. łatwość podejmowania decyzji,
 8. umiejętność negocjowania,
 9. dokładność i terminowość.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. prowadzenie spraw związanych z transportem i utrzymaniem dróg gminnych, ulic, placów postojowych, chodników i mostów w szczególności:
 • bieżący nadzór nad stanem dróg, chodników, mostów i przepustów,
 • wykonywanie przeglądów okresowych dróg i mostów,
 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej,
 • prowadzenie spraw w zakresie stanu technicznego, lokalizacji oraz utrzymania  obiektów infrastruktury przystankowej, gablot informacyjnych, wiat przystankowych,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • ustalanie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych,
 • określanie szczególnego korzystania z dróg gminnych w tym wykorzystanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego
 • organizowanie wykonawstwa robót na drogach i mostach, sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem,
 • przygotowanie dokumentów do zgłaszania robót budowlanych odpowiednim organom,
 • nadzór nad utrzymywaniem drożności przydrożnych rowów,
 • nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym,
 • wnioskowanie i nadzór nad przeprowadzaniem bieżących remontów dróg, mostów i przepustów,
 • nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg i jego uzupełnianie,
 • nadzór i koordynowanie budowy, remontów dróg i mostów oraz odbiór wykonywanych robót,
 • rozliczanie należności za utrzymanie dróg,
 • prowadzenie ewidencji i książek obiektów – dróg i mostów,
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do określonych kategorii,
 • przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych w zakresie opracowania przedmiarów robót, kosztorysów, STWiOR,
 • udział w komisji przetargowej na roboty budowlane i remontowe zgodnie z ustawą zamówień publicznych,

2. Dysponowanie pracą koparki.

3. Sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.

4. Wykonywanie innych zadań, nie zapisanych w niniejszym zakresie, a zleconych przez Burmistrza lub innego przełożonego.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony – max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3. Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. Praca biurowa i w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
 5. w pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – ds. transportu i dróg”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl)
w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub
w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.

Osoba wyłoniona z konkursu może zostać zatrudniona na jednym ze stanowisk urzędniczych (w zależności od posiadanego stażu pracy)

Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Urzędzie wynosi 7,5%.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i dróg.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 22:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż