Zarządzenie Nr 6/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 07.02.2020

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i ośrodków dzieci/uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Pruchnik, realizujących wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Na podstawie art. 32 ust. 6 -7, art. 39 ust. 4 – 4a oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci/ uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, będących mieszkańcami Gminy Pruchnik.
 2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. 

§ 2.

 1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów o których mowa w §1 przysługuje rodzicom/opiekunom w następujących przypadkach dowozu prywatnym samochodem osobowym.
 2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci/ uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za liczbę dni obecności w przedszkolu, szkole lub ośrodku, za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 3.

 1. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Pruchniku wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z:
  1. aktualnym orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  2. aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia, (o ile takie orzeczenie zostało wydane),
  3. zaświadczeniem przedszkola/ szkoły lub ośrodka potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do przedszkola/szkoły lub ośrodka w danym roku szkolnym.
  4. kserokopią dowodu rejestracyjnego samochodu, którym będzie realizowany dowóz.
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 1 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu.

§ 4.

 1.  Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia a Burmistrzem Pruchnika określająca warunki zwrotu kosztów przejazdu.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na rok szkolny, począwszy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego obliczona jest jako iloczyn:
  • liczby kilometrów dziennego przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka,
  • średniej ceny jednostki paliwa w gminie określonej na dany rok szkolny przez Radę Miejską w Pruchniku,
  • średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu wg. danych producenta pojazdu,
  • liczby dni obecności ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku.
 2. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 4, składa rozliczenie kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna.
 3. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Rozliczenie kosztów przejazdu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, nie później niż do 10 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
 5. Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez rodzica rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, przelewem na konto bankowe rodzica.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s oświaty.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i ośrodków dzieci/uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Pruchnik, realizujących wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.02.2020 21:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.02.2020 21:20