Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku

Zarządzenie Nr 8/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.02.2020

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.

.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, z zakresu:
  1. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  3. na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2020 20:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż